ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Фън Шуей – древна наука за добър живот

Знанията на древните българи са в основата ѝ.

Все повече учени изказват мнение, че всичко във Вселената е движеща се Енергия. От тази отправна точка следват много практически изводи, които ни водят до ново разбиране за същ­ността на Света в който живеем. Това ще ни помогне да проме­ним значително живота си в положителна посока. Най–новите научни виждания по неочакван начин се свързват с най – древ­ни разбирания и знания за заобикалящия ни свят. Потвържда­ват се знания и разбирания, които се прилагат успешно поне от осем хилядолетия.

Това е древната система от знания, науката и изкуството за постигане на здраве и благополучие, ръководството за хармо­ничен живот ФЪНШУЕЙ.

 

feng-shui-garden.jpg - 41.93 Kb

Фън Шуей е древна научна система от правила, препоръки, методи за хармонизиране и балансиране на Енергиите в обкръ­жаващата среда и в Човека, за подобряване на живота, здравето и състоянието на хората. Тази система от знания, е всеобхватна по своето приложение и резултатите, които можем да получим. Фън Шуей е древно и универсално изкуство за създаване на хармоничен и балансиран живот на човека. Фън Шуей през хи­лядолетията се развива и допълва с развитието на обществото. Творческото и прилагане в съвременността я превръща в изку ство за пълноценен живот и успешна работа в съответствие с природните фактори. Всъвременните условия Фън Шуей има допирни точки с всички области на науката. Като използва симбиозата между своите методи и средства, и съвременните научни постижения, това изкуство постига забележителни ре­зултати.

Фън Шуей означава “вятър и вода”

С тези две думи древните китайци са означили различните естествени сили и енергии около нас, които се променят бързо. Този термин обхваща цялото многообразие на природни фак­тори в тяхното динамично равновесие. С намесата на човека това равновесие се променя и целта на Фенг Шуей е да възста­новим хармонията на Енергиите в местата на обитаване на хо­рата там, където тя е нарушена. Равновесието им води до хармо­ния, а техният излишък или недостиг води до здравни проблеми и неблагополучие. С намесата на човека това равновесие също се променя и целта на Фън Шуей е да възстановим хармонията на Енергиите в местата за работа и обитаване на хората там, къ­дето тя е нарушена.

Произходът на Фън Шуей е древнобългарски

Знанията на древните българи за протичането на Енерги­ите във Вселената, на Земята и във Времето са в основата на магическият квадрат. Този квадрат показва разпределението на Енергиите в ежедневието, а дванадесетгодишния календар на древните българи показва развитието във Времето. При конта­кта на двете култури вследствие на общата им граница отпреди пет – осем хилядолетия китайците възприемат тези знания и ги доразвиват в една съвършена система за хармоничен живот на Човека.

Всъвременния живот сме подложени на най-различни влияния и фактори, които подкопават нашето здраве. За много хора стресът е постоянен спътник в ежедневието. Той сам или в комбинация с други фактори е причината за най – разпростра­нените и тежки заболявания – сърдечно-съдови, нервно-психи­чески и други. По цял свят се прилагат оздравителни системи и средства с различен успех.

Откъс от книгата "Златна книга на Вселената. Живот в Тангра" 

Цялата книга „Златна книга на Вселената. Живот в Тангра.„

както и другите книги на Издателството можете да поръчате Тук:

http://www.siriusfoundation.net/order.php

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности