ПОРЪЧКА НА КНИГИ

1. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ"- 30 ЛВ

2. "ЗАБРАНЕНАТА ИСТИНА"- 19 ЛВ

3. "ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ I"- 21ЛВ

4. Живот в ТАНГ-РА"ЗЛАТНА КНИГА НА ВСЕЛЕНАТА ЧАСТ ІI"- 21ЛВ

5. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ I" - 14 ЛВ

6. "РОЗАТА НА ЩАСТИЕТО ЧАСТ II" - 14 ЛВ

7. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ I - 14  ЛВ

8. "СЕКСУАЛНА КНИГА НА ЛЮБОВТА" ЧАСТ II - 21 ЛВ

9. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА РУСКИ АУРА БОЛГАРИИ - 30 ЛВ

10. "АУРАТА НА БЪЛГАРИЯ" НА АНГЛИЙСКИ THE AURA OF BULGARIA - 30 ЛВ

ЕДИНСТВЕНО ТУК ПОРЪЧАЙТЕ

ПАКЕТ КНИГИ НА ПОДАРЪЧНИ ЦЕНИ!

rozata 1.png - 305.79 Kbrozata 2.png - 307.63 Kb

{linkr:none}

{linkr:none}

Deyan Kolev: The good time for Bulgaria is coming in 2023 year

Deyan Kolev is born in Lovech. Before a long time ago he was the first that imported Aura Camera in Bulgaria. With it he recognize the so called indigo children. He is an author of many books and there he explains what he knows and feels. Much of what he knows is connected to the future. Here what Deyan Kolev shared in front of newspaper “Home & Money”.

Mr Kolev why we live bad in Bulgaria? The population is decreasing, the money is gone… What we could put up with this? And why is so?

If there were no genocide against us we would be better. Everything else we got it – resources, energy, potential of the people who are here… Simple from outside there is a decision Bulgaria to be destroyed.

In many of your speeches you talk about the future of Bulgaria. What is it? Is it going worse?

There is one knowledge that I have inside. And I know what is going to happen. According to me we are going to be better in 2023 year. If you’re asking me why the people don’t have money, the reason is in lack of energy. It is simple sucked from Bulgaria. But I want to tell you something else. We were ruled by the Soviet union, then the americans came, the arabs, now we’re waiting for the Chinese empire. But at the end will be that we the Bulgarians will rule this world. It may sounds to you impossible, but according to me everything said and written, stays and is realized. Now in the era of Aquarius, nothing will be the same. The things won’t be the same as we know them, but in fact as to me there’s coming good times. It is not a problem only for Bulgaria to become better, it is for the whole world to make the evolution.

But see what happen? The climate is changing, it seems that the humanity destroyed 60% from the animals worldwide. To where it is going this world?

There’s one thing called “high years” in the human history. 2012 was such year. The same is for 2018. The next like that is 2023, then 2036 year and 2042 year In these years the humanity lives an evolutional jump, with or without Deyan Kolev. And Bulgaria will exists! From one side our language is changed, we started to talk faster, but we also started to live faster. This is because of the change in the speed of the planet Earth itself. Now when we wish something it may happen on the next day. The Earth vibration is increased in the moment. When you have the feeling that everything is going good, that we have a lot of energy and you can do all you need, that means that the vibration of the Earth is higher this day. This has become true thanks for the evolution of the planet. And when the planet is in evolution, this means that the same is happening to us. I think that everyone could see what I see- dimensions, portals. The things are going to happen in 2023 year. It has been planned for 2018 but for some goodness from the Cosmos, it has been decided to slow down for 5 years.

 

4.jpg - 24.36 Kb

Продължение...

 

Деян Колев: Хубавото време за Бъгария идва през 2023 г.


Деян Колев е роден в Ловеч.  Преди много години беше първият, който внесе у нас аура камера. С нея разпознава т. нар. индигови деца. Автор е на много книги, в които обяснява онова, което знае и усеща. Много от онова, което знае, е свързано с бъдещето. Ето какво сподели Деян Колев пред „Дом и пари“.

 

- Господин Колев, защо живеем зле в България? Населението намалява, левът се обезценява… Как да се справим? И защо става така?
- Ако не се извършва геноцид срещу нас, ще сме много добре. Всичко останало имаме -  енергия, ресурс, потенциал на хората, които са тук. Просто отвън е взето решение да се унищожи България. 
- В много ваши изказвания обаче говорите и за бъдещото на България. Какво е то? По-зле ли ще става?
- Става дума за едно знание, което имам в себе си. И знам какво ще стане. Според мен, ще се оправим през 2023 година. Ако ме питате защо няма пари в хората, причината е в липсата на енергия. Тя просто се изсмуква от България. Но искам да кажа и нещо друго. Управляваха ни от Съветския съюз, после дойдоха американците, арабите, сега чакаме и Китайската империя. Накрая обаче ще стане така че ние, българите ще управляваме този свят. Може и да ви се струва невероятно, но според мен всичко казано и написано, остава и се реализира. Сега, в ерата на Водолея, нищо няма да е същото. Нещата няма да са такива, каквито ги познаваме, но всъщност, според мен, идват добри времена. Не е проблем само на България, за да стане добре, трябва цялото човечество да еволюира. 
- Но виждате ли какво става? Климатът се променя, оказа се, че хората са заличили 60% от животните по света. Накъде отива този свят?
- Има едно нещо наречено „върхови години“ в човешката история Такава беше 2012 г. Същото се отнася за 2018 год. Следващата такава е 2023-а, после са 2036-а и 2042-а. В тези години човечеството изживява еволюционен скок със или без Деян Колев. А България ще съществува! От една страна се промени нашият език, започнахме да говорим по-бързо, но започваме и да живеем по-бързо. Това се дължи на промяната на скоростта на самата Земя. Вече като си пожелаем нещо, още на следващия ден може да се е случило. Земната вибрация е повишена в момента. Когато имате усещане, че всичко върви добре, че имате много енергия и можете да свършите всичко, означава че вибрацията на планетата Земя е по-висока в този ден. Това се е случило благодарение на еволюция на планетата. А щом планетата еволюира, това означава, че се случва и с нас. Смятам, че всички могат да виждат онова, което виждам аз сега – измерения,  портали. Нещата ще се случат през 2023 година. Беше планирано за 2018-а, но по някаква добрина на Космоса, се реши да се забави с 5 години.

4.jpg - 24.36 Kb

Продължение...

 

nbox logo.png - 9.42 KbДеян Колев пред Nbox:

Вибрациите на Земята се увеличават, ставаме по-духовни и осъзнати

В България вече има 12 същества от 7-мата раса, те ни помагат в еволюцията, казва езотерикът

Деян Колев е роден 1974 г в град Ловеч. От малък е различен във всички аспекти – помни преражданията си и живота си на съзвездията Сириус и Орион. Като търсач на истината и мъдростта той се запознава с творчеството на всички големи духовни водачи. На 20 години вече е активен лечител и надарен с дарбата ясновидство. Завършва висшето си образование в СА “Д. А. Ценов” – Свищов, специалност “Маркетинг и реклама”. По това време той започва да събира първите си групи, където обучава своите състуденти в работа с енергии и прави контакти с духовните си водачи в големи групи. През 2009 г. внася единствената у нас руска Аура камера и става истински търсач на индиго хора у нас. Nbox потърси Колев да разкаже за увеличаващата се вибрация на Земята, до какво ще доведе тя, както и за духовното развитие на България.

- Г-н Колев, имате нова книга. За какво е тя?

- Най-новата ми книга се казва „Розата на щастието“. Тя скоро предстои да излезе от печат. Това е книга за това през какво съм преминал през последните 25 години. Моите пророчески сънища, знаците, които получавах, моите прераждания и моята мисия тук, на Земята. Едно от нещата, които съм написал е пророческия ми сън преди аварията в Чернобил през 1986 г. На 20 април сънувах Богородица гола. Тогава си помислих, че това е лошо знак и че нещо лошо предстои да се случи на човечеството. 6 дни след това се случи инцидента в Чернобил. Тогава бях едва на 13 години. След случилото се добих много голяма енергийна и физическа сила изведнъж. В книгата разказвам, че съм прероденият Николай Романов и за убийството на цялото ми семейство Романови. В друго прераждане съм бил Лъки Лучано, един от най-могъщите мафиоти. Нося много информация със себе си и ми е дадено да съм духовен учител. Сега, в този живот съм избрал да се родя в България, защото българите са свещеният народ, богоизбраният народ.

20131128_153400.jpg - 83.06 Kb

Продължение...

 

Деян Колев: 4 златни реки текат под България,а 1,5 милиарда са българите по света

Подземните градове – Агарта, са български,
а носители на българския ген са и маите, и повечето народи
в Европа, Азия и Латинска Америка, казва авторът на
Деян Колев: 4 златни реки текат под България, а 1,5 милиарда са българите по света
бестселъра “Аурата на България”
Наследници сме на атлантите и на най-великата световна империя – ИДЕЛ.
Това е паралелната Вселена на българите, в която и до днес живее учителят Петър Дънов
и най-великите наши сънародници, твърди феноменът Деян Колев. Икономистът,
станал известен като изследовател на ауричните структури, е публикувал в една
от своите книги карта на България с четири златни реки, които я пресичат,
а в „Дневниците на уфолога“ по телевизия СКАТ каза, че златото, дадено ни от Бог,
е на стойност 3 трилиона долара. В тази страна на всеки българин целогодишно се
падат по 10 кг злато, 10 кг кристали и 1 диамант, за да можем да отменим робството
и да бъдем свободни, поясни той.

Продължение...

 

Новости 3-ей международной конференции о Феномене Кайласа от 21.01.2016

Анонс доклада Даяна Колева, Болгария

«Связь Рила – Кайлас – Идель»

Деян Колев фото

Мой визит к Рила, нашей самой священной горе, активировало процесс прихода на землю нашего учения о том, что Идель – Учение Тангры, дающее как подарок вечную жизнь и идеальное сознание, которое преодолевает смерть. Это закодировано в символах, через которые делается настройка. Рила и Кайлас связаны лучами, которые являются частью энергетической защиты Идель, которую я построил.

Шамбала — центр духовной жизни Агарты. И Рила и Кайлас — входы в Шамбалу и Агарту. Тибет находился на территории древней Бактрии и Идель. В древних традициях сказано, что Шамбала — самый древний центр Космического Разума (Тангра). Согласно древним болгарско-чувашским отчетам Шамбала — волшебная страна Саргун, где пребывают счастливые бессмертные люди и боги. Правда и справедливость — высшее право для них.

Бактрия – древняя болгарская страна Бэлхара была сердцем великой империи Кушен – второй империи Хунас и Болгар. Она достигает своей самой большой власти под господством хана Ишка (110-144 годы). В то время это охватывало современные страны Афганистан, Таджикистан, Кыргызстан, часть Китая, Казахстан, Узбекистан, Туркмению, Иран, Пакистан и Индию. Союз Болгар и Ариев произошел в Бактрии. Бактрия была населена белыми мудрецами, произошедшими от ариев, ее столица назвалась Болг. Оттуда происходит наш этноним Болг (высоко стоящий) и Арий (свободный).

Конференция состоится 18-20 марта 2016 года в г.Варна, Болгария

Информационное письмо о конференции

http://www.mt-kailash.ru/news/novosti-3-ey-mezhdunarodnoy-konferentsii-o-fenomene-kaylasa-ot-21-01-2016.html

 

Новини от третата международна конференция за феномена на Кайлас

Изображение3 067

 

Продължение...

 
Още статии...

Беинса Дуно

аура

Един ден хората ще видят, че около тялото на човека има една обвивка. Докато тя съществува, човек е здрав, защото тя регулира топлината на организма. Под влияние на лошия живот тази обвивка се разкъсва и външните влияния причиняват болести. Тази магнетична обвивка обвива всички вътрешни органи и клетки на човека - Беинса Дуно

Контакти

 

 

auracamera@gmail.com

Фондация Сириус 2018

търсене

Съюз на Индиговите и Разпространяващите Истината за Универсума Същности